PRAVIDLA PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Udělením níže uvedeného souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost NATALIE LENS s.r.o., IČ: 036 63 558, se sídlem Bělehradská 3346/5,  434 01 Most, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35077 (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

 Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s marketingovými aktivitami správce, konkrétně s přihlášením odběru mailových, tištěných nebo telefonických sdělení. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny, název organizace a pracovní pozici.

 Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely přímého marketingu (např. zasílání aktuálních informací o společnosti NATALIE LENS s.r.o. a pozvánek na pořádané akce, nabízení produktů a služeb NATALIE LENS s.r.o., informací o novinkách v oblasti brýlových čoček).

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu, jejichž odběr jste přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“.

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

NATALIE LENS s.r.o. bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s přímým marketingem po dobu 5 let od okamžiku registrace, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu. 
Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na obchod@natalielens.cz.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Zabezpečení dat

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na emailu: obchod@natalielens.cz či písemně na adrese provozovny správce (Bělehradská 3346/5, 434 01, Most). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

 

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo

  • kdykoliv odvolat svůj souhlas
  • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • vyžádat si u nás přístup ke svým osobním údajům a tyto nechat aktualizovat či opravit
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • požadovat omezení zpracování
  • vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů
  • být informován o porušení zabezpečení osobních údajů a další práva stanovená v GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

 Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete (např. bez Vaší emailové adresy Vám správce nebude schopen zaslat informace o aktuálních slevových akcích apod.). Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.